Kjøpsbetingelser 

1. Innledning
2. Avtalen
3. Partene
4. Priser
5. Avtaleinngåelse
6. Ordrebekreftelse
7. Betaling
8. Risikoen for varen
9. Levering m.v.
10. Angrerett
11. Undersøkelse av varen
12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
14. Kjøperens rettigheter ved mangel
15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
18. Copyright.

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

2. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

3. Partene

Selger: Zooper.no
Firmanavn: Pinheiro Konsulenttjenester ENK.
Kontaktadresse: Kalkbrennerveien 3, 1487 Hakadal
E-post: info@zooper.no
Telefonnummer: 900 60 741
Organisasjonsnummer: 977 041 171
 
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

4. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

6. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

7. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
utlevering av varen ved postoppkrav.

Betaling med kort/kreditkort eller faktura skjer via Klarna sin løsning for sikker betaling. 
Kortinformasjon gis her kun til Klarna. Dette innebærer en sikker og trygg netthandelsprosess.
For mer infomasjon som sikker betaling via Klarna se www.klarna.no

 
8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Levering m.v.

Varen(e) blir sendt med Posten Norge som Norgespakke (hvis ikke annet er avtalt, slik som ved henting på vårt lager) og må hentes på et postkontor. Leveringstiden er normalt 3-14 virkedager, men kan avvike.

Sporing - pakken kan spores via posten sin app "posten sporing". Denne varsler nå varen er sendt, ankommet etc. (forbehold om at gyldig tlf nr er registrert ved bestilling).
 
Når pakken har kommet til et postkontor nær leveringsadressen, får kjøper en hentelapp/SMS.
Pakken må hentes innen 14 dager.

Gjeldende satser for frakt:

100,- kr Posten
0,- kr ved bestilling over 999,- kr*
0,- kr ved henting på vårt lager (etter avtale).
 
* Ved varer over 20 kg forbeholder Zooper.no å retten til å fakturere tilleggsgebyr. Gebyret regnes ut i frakt av totalvekt og fremkommer før man bekrefter bestillingen.
 
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.
 
Uavhentet pakke
Pakker som av forskjellige grunner ikke blir hentet ut av kunden, blir belastet med et gebyr på NOK 300,- i tillegg kommer faktiske portokostnader tur og retur oss. Det vil si at frakt pris på 100,- kr og gratis frakt bortfaller. 

10. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.
Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis
dette er mulig.

11. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler,
må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

14. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve
avtalen hevet.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontrakten.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke
forskuddsbetalte uavhentede varer.

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side
jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av
kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et
gebyr på kr 100+ frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Skien som verneting. Dette iht. Tvisteloven § 4-6.

18. Copyright

Innhold på www.zooper.no er Org: 977 041 171 Pinheiro Konsulenttjenester sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett,markedsførings- og varemerkelovgivning. Firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, bilder og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned uten samtykke av www.zooper.no er Org: 977 041 171 Pinheiro Konsulenttjenester 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.